בית הדין הרבני אזור אישי. בית דין רבני

בית הדין הרבני האזורי ביחס לבתי דין אחרים בולט הדבר לעין, כי זו היתה כוונת המחוקק במקרה דנן, וסימנים רבים מעידים על כך, בראש ובראשונה, סעיף 26 א עצמו, לפי לשונו, חל בפירוש על כל אחת מעילות הביטול המנויות בסעיף 24
אפוטרופוס על נכסי נעדר 1 בבקשה למינוי האפוטרופוס על נכסי נעדר יפורטו שם הנעדר, מאימתי נעדר, נסיבות היעדרו, רכושו וקרוביו מזכירות בית-הדין תרשום בתיק התביעה, או בתעודה שתצורף לתיק, מהו אופן משלוח ההזמנה

הסכם גירושין שכבר עבר אישור בית הדין

הודעה לתובע מזכירות בית-הדין תקבל את כתב-התביעה עם ההעתקים הנזכרים בסעיף הקודם ותרשום על גבי כתב-התביעה את יום הגשתו ואת המספר הסידורי של התיק; והיא תקבע גם את התאריך לבירור המשפט, תרשום אותו על גבי כתב-התביעה ותחתים את התובע או את מורשהו מתחת לתאריך זה.

6
בית הדין הרבני: האישה בגדה למרות שבעלה עזב אותה • goffsoft.com
בשל כך הציבור הרחב, ואפילו עורכי דין המופיעים תדיר בבית הדין אינם מודעים תמיד לפסיקות תקדימיות בענייניהם; אם כי ע"פ חוק השפיטה אין בי"ד רבני כפוף לתקדימים כלשהם, ומשכך אין כל משמעות ל"פסיקות תקדימיות" ככל שמדובר בבי"ד רבני
שאלת חינוך ילדים וסמכות בית דין רבני לדון • goffsoft.com
עורכי-דין וטוענים 1 כמורשה בבית-הדין כשיר לפעול א עורך-דין בעל רשיון לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961
בתי
מועד הגשת ערעור 1 תקופת הערעור לכל בעל-דין היא שלושים יום מיום מתן פסק-הדין
תביעת-אגב ותביעת-נגד 1 במהלך המשפט רשאי התובע להגיש תביעת-אגב, היינו: תביעה הקשורה לתביעה העיקרית או שיש לה יחס אליה; וכן רשאי הנתבע להגיש במהלך המשפט תביעת-נגד נגד התובע ארכה להגשת ערעור בנסיבות מיוחדות רשאי בית-הדין הגדול להחליט על קבלת ערעור שהוגש אחרי התקופה האמורה, לאחר שניתנה לכל בעלי-הדין האפשרות להביע את דעתם על כך
סדרי הדיון בה סדרי הדיון הם כמו בכל תביעה, אלא שהמבקש טוען ראשון בקשה לאישור גירושין 1 בבקשה לאישור גירושין שנערכו שלא במסגרת בתי-הדין הרבניים בישראל או בבקשה לאישור גירושין שנערכו בחוץ-לארץ, יפרט המבקש את שמות הרב או הרבנים מסדרי הגט, שמו, שם הוריו, שם הוריו של בן-הזוג לשעבר, מקום-המגורים המשותף האחרון, מקום הנישואין והגירושין ותאריכיהם ושמות בני-זוג קודמים

נט המשפט

מסירת ההודעה, כאמור, תהא בדרך של מסירת הזמנות לדין.

22
בתי
והנה באחרונה הוא העלה ספק אם בתי-הדין הרבניים רשאים לעסוק בדיני ממונות גם אם הדיון הוא בהסכמת הצדדים, שכן לדעתו תפקידם לדון בדיני אישות בלבד, ומניין להם הרשות לקחת מזמנם ולעסוק בדבר שהם לא מונו לכך, ולדעתו אין בסמכות בית-הדין הרבני להוציא פסק של סרבן למי שאינו מוכן לדון לפניו
טוענים רבניים באזור ירושלים והסביבה
במשך 20 שנים שימש הרב כמנהל בתי הדין, ובשנת החליף אותו הרב
שאלת חינוך ילדים וסמכות בית דין רבני לדון • goffsoft.com
סדר הדיון הדיון מתנהל לפי סדר זה: א טענות התובע והנתבע וחקירתם