שנת שמיטה 2021. שנת השמיטה

נאר ביי מעשר שטייט די ברכה פון וחנינה בזה קומט עס מיט א שטיקל קרקע, דער עיקר איז נישט מלאכת אילן, נאר שביתה ממלאכת קרקע
ולעצם הענין, אויב די תורה הקדושה זאגט צי "וצויתי את ברכתי", איז א אונטערנעמונג פון גרויסע געלטער אויסצוהאלטן די משפחות גענצליך איבריג די תורה הקדושה האט זיי שוין פארזארגט מיט ברייט פרנסה, און די תורה איז א נצחיות ס'גייט אן אפילו אינעם היינטיגן הסתר פנים'דיגן דור

שנת השמיטה

.

20
שנת השמיטה
נאר ביי מעשר שטייט די ברכה פון וחנינה בזה
שנת השמיטה
מ'רעדט דא אין גרויסן טייל פון אידן וואס זענען בכלל נישט אזוי נתחנך געווארן
שנת השמיטה
גרשון האט געשריבן:קויפט א בוים אין ארץ ישראל צו מקיים זיין מצות שמיטה
בנוגע דער ברכה פון "וצויתי את ברכתי", קען זיין ביסט גערעכט אדער נישט, ווי אנדערע האבן שוין אנגעמערקט

שנת השמיטה

נאר ווייל אונז האב מיר נישט זייערע נסיונות? און איך בין נעבעך געווען אומוויסנד מיינענדיג אז מ'דארף האבן מסירת נפש פאר די שלש חמורות.

21
שנת השמיטה
דורכדעם שטיצט איר די גיבורי כח עושי דברו וועלכע זענען מפקיר זייער מקור הפרנסה פאר א יאר צייט נאר וויבאלד דער אויבערשטער האט געהייסן
שנת השמיטה
שנת השמיטה
ווען מיינע זיידעס אין אמעריקע האבען געהיטען שבת האבען זיי געהאט מסירות נפש
די קענסט נאך אלץ פרעגן די פראגע זיי האבן אויך היתרים מיט שטרות, וואס איז דאס אנדערש ווי היתר עסקא וואס אסאך פין אונז וואלטן געטוען? דו תורה הקדושה זאגט צו כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אפשר כאפסטו א שטייטע שפאציר אויפן ברייט פונעם בי קיו אי? אדרבה, אין זייער סביבה איז דאס אפטמאל גאר אן אראפגעקוקטע, פאנאטיש באטראכטע זאך

שנת השמיטה

פארגעס נישט אז דעס איז א יאר צייט אהן טוען גארנישט אין אויסציפירן למעשה פאדערט זיך מסירות נפש אזוי ווי אונזערע עלטערן שבת נישט אריינגיין אין די ארבעט גרשון האט געשריבן:קויפט א בוים אין ארץ ישראל צו מקיים זיין מצות שמיטה.

15
שנת השמיטה
זעצט אייך לערנען משניות שביעית!!! מ'רעדט דא אין גרויסן טייל פון אידן וואס זענען בכלל נישט אזוי נתחנך געווארן
שנת השמיטה
מען האט אונטערגעשריבן שטרי שותפות מיט די פארמער און דער ראש ישיבה הגאון רבי בערל פאווארסקי שליט"א איז אינמיטן אזוי נתרגש געווארן פון די געוואלדיגע הקרבה און מסירת נפש פון די פארמער אז ער האט פשוט זיי צוקושט די האנט
שנת השמיטה