לפנים משורת הדין פירוש. מילון מורפיקס

ה"ר יהונתן ז"ל: אלא שצ"ב שהרי מתן שכרה בצידה נאמר רק בצדקה ולא בלפנים משורת הדין מקרא ביכורים - יש בו ממידת הענווה, כי יצטרך להוליכם בסל על כתפו
הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם ויש חולקים מרדכי פ' ב' דמציעא

בְּחֶסֶד

באחת מאיגרותיו, שנתפרסמה בספר הזיכרון לאברהם שפיגלמן, ירושלים תשל"ט, עמ' 67.

3
מילון מורפיקס
מורי ורבי, הרב יצחק ברקוביץ' מסביר בהתבססו על הרמב"ן בפסוק זה , שיש הקבלה בין מצות: "ועשית הישר והטוב" לבין מצות: "קדושים תהיו", זו בין אדם לחברו וזו בין האדם לקב"ה
בְּחֶסֶד
כך יהיה כאשר היחיד תובע את אחת הרשויות או גופים ממשלתיים או, לחלופין, כאשר הרשויות או גופים ממשלתיים תובעים את היחיד
בְּחֶסֶד
הוא גזלן גמור ואין לך רשע גדול מזה ולא דברו חז"ל אלא בדעות ולא דברו על הגנב והגזלן שהוא רשע מד"ש בשם הרמ"ה ז"ל: שלי שלך ושלך שלך חסיד
וכ"כ ראב"ן ב"ק: המראה דינר לשולחני ואומר טוב הוא ונמצא שהוא רע, אם אינו אומן או שהוא אומן וצריך למילף חייב להחליף, אם הוא אומן גמור דלא צריך למילף פטור, ואם חסיד הוא ורוצה לעשות לפנים משורת הדין יחליף וע' ב"ח שם שהסכים שכופין, וכתב שכן נוהגין בכל בית דין בישראל לכוף לעשרי בדבר ראוי ונכון ואף על פי שאין הדין כך
את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך ראה בהלכות רוצח פרק יג הלכה ד': זה הכלל כל שאילו היתה שלו היה טוען ופורק הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו, ואם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדין אפילו היה הנשיא הגדול וראה בהמת חבירו רובצת תחת משאה של תבן או קנים וכיוצא בהן פורק וטוען עמו

שיעור לחיים פרשת ואתחנן: לפנים משורת הדין

שהרי מדובר במידות הנפש, ואלה אינן עניין למצוות.

8
מילון מורפיקס
התלמידים יוזמנו לציין מחשבות, סברות ורגשות של הדמויות בעקבות התיאור של הסוגיה
בְּחֶסֶד
משנה אבות ה י
אחת הדוגמאות להתייחסות עקרונית לנושא "לפנים משורת הדין" היא בפרשת כיתן