ממד תורני עמיטל. פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021

או שההלכה שתלמוד תורה עדיף מכבוד אב ואם אינו הלכה בהלכות דחיה אלא שאם רוצה לצאת ללמוד כמ"ש בתרומת הדשן, וכתוצאה מכך לא יוכל לשרת ולכבד, והרי זה מבטל מצות עשה בשביל תלמוד תורה
והחשבון מובא ברש"י על הפסוק הנ"ל: ולמדנו שהיה יעקב באותו הפרק בן ששים ושלש שנים, שהרי ישמעאל בן שבעים וארבע שנים היה כשנולד יעקב, ארבע עשרה שנה היה גדול ישמעאל מיצחק, ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם הרי שבעים וארבע, ושנותיו היו מאה שלושים ושבע, שנאמר שם יז ואלה שני חיי ישמעאל וגו', נמצא יעקב כשמת ישמעאל בן ששים ושלש שנים היה, ולמדנו מכאן שנטמן בבית עבר ארבע עשרה שנה ואחר כך הלך לחרן, שהרי לא שהה בבית לבן שלפני לידתו של יוסף אלא ארבע עשרה שנה, שנאמר שם לא מא עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך ושכר הצאן משנולד יוסף היה, שנאמר שם ל כה ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו', ויוסף בן שלשים שנה היה כשמלך, ומשם עד שירד יעקב למצרים תשע שנים, שבע של שובע ושתיים של רעב, ויעקב אמר לפרעה שם מז ט ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה ראה את התורה כתורה מנחמת שלא מאפשרת שפיכות דמים ולכן היה מוכן לשלם מחיר למרות שאהב את ארץ ישראל בכל נפשו ואהב כל רגב אדמה"

פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021

ואף על גב דכשצריך לפרנסתו וודאי אינו צריך ליטול רשות, מכל מקום משום מצוה צריך ליטול רשות, דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ואיך יעזוב מצות כיבוד ויטול מצוה אחרת? תחומין יג עמ' 221, האב אריאל הרשב"א כתב ביבמות ו,א: "וכבוד כזה שאין בו הנאה לאב אין בו עשה של תורה, שידחה אפילו לאו גרידא.

פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021
ואם כן מדוע תלמוד תורה נדחה מפני כבוד אב ואם? ועיי"ש שהוכיח שמורא חמור מכבוד, ולכן במורא צריך לקיים קודם את דברי אביו אבל בכיבוד, גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם
עמיטל נכנס לפוליטיקה למען כבוד
רבי אבימי קיים מצות כבוד אב למרות שהיו לרבי אבימי חמשה בנים שיכלו לעשות במקומו
פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021
על חידושו של המקנה בגדר מורא, אמנם לכאורה כך מסתבר, ואמנם כן מוכח ממש שכתב בתרומת הדשן סימן מ', והובא בשו"ע: שאלה: תלמיד רוצה לצאת ממדינתו, ללמוד תורה לפני רב אחד שהוא בוטח שיראה סימן ברכה לפניו, ויזכה בתלמוד ללמוד הימנו, ואביו מוחה בו בתוקף
מעבר להקניית ידע וכישורים לשוניים מתמטיים, מדעיים, אומונתיים וחברתיים מעודד בית הספר את תלמידיו לחשיבה סקרנית, יצירתית ויזמית לתקשורת ומימוש עצמי בית הספר מונה כ610 תלמידים הלומדים ב24 כיתות
מקורות נוספים: הרב א' ורהפטיג, "גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם", סיני ק תשמ"ז , עמ' תיב

פ' תולדות

ובשאלה זו תלויה הבעיה האם יש מצות כאו"א אחרי מותם - אם עצם הציות לדבריהם הוא המצוה, יש לציית לדבריהם גם אחרי מותם; אך אם התועלת המגיעה להם היא המצוה, אחרי מותם אין להם שום תועלת, ואין מצוה לכבדם.

15
פ' תולדות
ואם אין שם אחרים לעשות, יעסוק במצוה ויניח כבוד אביו
פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021
אני זוכר את המעברים הקשים הללו כשהיינו יוצאים לניחום אבלים, וכשיצאנו ידע לומר דברים של אופטימיות ותקווה והשילוב הזה היה מאוד קוסם באישיותו"
עמיטל נכנס לפוליטיקה למען כבוד
היינו שכבוד הוא לעשות, ומורא הוא מה לא לעשות